Instrukcja korzystania    Redakcja   Mapa strony

Konkursy

Konkurs: Konkurs Prez.A-110-11/13

Asystent sędziego [Oczekuje na rozstrzygnięcie]

Termin przyjmowania zgłoszeń: 19.07.2013, 15:00 [minął]
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.07.2013, 07:30 [minął]
Organizator: Prezes Sądu Rejonowego w Lesznie


Prezes Sądu Rejonowego w Lesznie
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego


Konkurs na stanowisko asystenta sędziego zostanie przeprowadzony
w dniu 31 lipca 2013 r. w siedzibie Sądu Rejonowego w Lesznie przy ul. Dąbrowskiego 2.

Liczba wolnych stanowisk - 4 etaty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na stanowisko asystenta sędziego powinien:

 • być obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
 • korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • być nieskazitelnego charakteru,
 • mieć ukończone wyższe studia prawnicze w Polsce i posiadać tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • mieć ukończone 24 lata,
 • mieć ukończoną aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdany egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski - z dniem 08.07.2013r. wymóg uchylony na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2013r. o zmianie ustawy- Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz.U. 2013r. poz. 662).

 • Zakres zadań na stanowisku – asystenta sędziego reguluje: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziów ( Dz.U. z 2012 r.,poz.1270 ).


  Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 • życiorys oraz informację o przebiegu kariery zawodowej,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
 • 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 • Zgłoszenia należy przesyłać z oznaczeniem „konkurs” na adres:

  Sąd Rejonowy w Lesznie
  ul. Dąbrowskiego 2
  64-100 Leszno
  (decyduje data stempla pocztowego)

  lub złożyć bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym
  Sądu Rejonowego w Lesznie pok. nr 71 - w terminie do 15 lipca 2013 r.

  Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie sądu oraz ogłoszona na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Lesznie www.leszno.sr.gov.pl w zakładce konkursy w terminie do dnia 19 lipca 2013 r.

  Opublikowano dnia: 24.06.2013 Zobacz wersje archiwalnedrukuj


  [Oczekuje na rozstrzygnięcie]

  bip.gov.pl

  statystyka